الگوریتم رقص گوگل یا گوگل دنس چیست؟

الگوریتم رقص گوگل یا گوگل دنس چیست؟

رقص گوگل یا گوگل دنس چیست؟ یکی از کارهایی که گوگل انجام می‌دهد تا رتبه سایت شما را تشخیص دهد گوگل دنس یا رقص گوگل است که با استفاده از آن می تواند رفتار کاربر نسبت به سایت و یا صفحه ای از سایت شما را بفهمد.

ویژگی های مهم یک صفحه فرود چیست؟

ویژگی های مهم یک صفحه فرود چیست؟

ویژگی های مهم یک صفحه فرود چیست؟ صفحه فرود یکی از ستون های اصلی سایت شما است که باید بتواند بخوبی جذب مخاطب داشته باشد و کاربران سایت شمارا و مخاطبان سایت شما را به مشتری های شما تبدیل کند.