بازاریابی دیجیتال

در ساخت برند در اینترنت و فضای مجازی بازاریابی از مهم ترین موارد می باشد. بازاریابی دیجیتال از مورد توجه ترین شاخه ها در بازاریابی است.