بررسی تاثیر رنگ ها در طراحی سایت

بررسی تاثیر رنگ ها در طراحی سایت

تاثیر رنگ ها در طراحی سایت یکی از مهمترین مواردی است که در ابتدای طراحی باید به آن توجه شود زیرا این مورد برروی رابطه کاربری سایت تاثییر مثبتی دارد.