بازاریابی درونگرا چیست؟

بازاریابی درونگرا

بازاریابی درونگرا یکی از روش های بازاریابی مدرن است که در بسیاری از کمپانی های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد این نوع بازاریابی برای ارتباط و تاثیرگزاری هرچه بهتر برروی مشتری انجام می شود. این روش به بازاریابان شرکت این اجازه را می دهد تا بتوانند تجربه خرید مشتری از کمپانی را بهبود ببخشند […]