شاخص کلیدی عملکرد چگونه مشخص می شود؟

شاخص کلیدی عملکرد چگونه مشخص می شود

شاخص کلیدی عملکرد در یک جمله به معنی روشی است که به وسیله آن بر همه ی عملکردها نظارت می شود. نتیجه هایی که همیشه در پی اقدامات ما هستند گاهی اوقات قابل اندازه گیری آن هم به صورت دقیق هستند. در بعضی دیگر از آن ها تنها کیفیت خروجی کارها قابل اندازه گیری هستند. […]